Ampien, De Deserteur. Firma I. Wedding, 1887.

Baay, Reggie, De njai. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009

Beek, ter A.W.K., De vier eerste jaren van den Atjeh-oorlog. De gebroeders Van Cleef, 1883

Belinfante, P., Jan van Swieten 1807 – 1888. Doctoraalscriptie Nieuwe Tijd, 1986/87 

Beuming, P.H.R., Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh. Uitgegeven ten bate van het te  stichten Herstellingsoord voor Rijks-Ambtenaren, 1911 

Borel, G.F.W., Onze vestiging in Atjeh. D.A. Thieme, 1878

Bossenbroek, M. P., Volk voor Indië. Uitgeverij de Bataafsche Leeuw B.V., 1992

Bossenbroek, M.P., Van Holland naar Indië. Uitgeverij de Bataafsche Leeuw B.V., 1986

Boissevain, Charles,  Dertig jaar uit het leven van Generaal Jhr. G.M. Verspyck, Scheltema en  Holkema’s boekhandel, 1892.

Brasser, J.C., Soldatenleven in de Indische wildernis. W.J. Thieme & Cie, 1930 

Brooshooft, P., Geschiedenis van den Atjeh-oorlog in populairen vorm  verteld. F. B. van Ditmar,  1886.

Brouwer, W., Karel van der Heijden. L.J. Veen.

Bruijn, J. de en Harinck, G. (red.), Een Leidse vriendschap: de briefwisseling tussen Herman  Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921. Ten Have, 1999.

Bruinsma, J.F.D.,De verovering van Atjeh’s groote Missigit. H. Pijttersen Tz, 1889. 

Carvalho, Christina, Christiaan Snouck Hurgronje: biography and perception. MA Thesis in  European Studies, Universiteit van Amsterdam, 2010.

Cohen, Alexander, In opstand. Andries Blitz, 1932

Croo, M.H. du, Marechaussee in Atjeh. N.V. Leiter-Nypels, 1943

Croo, M.H. du, Generaal Swart, pacificator van Atjeh. N.V. Leiter-Nypels, 1943

Croo, M.H. du, Jan Fuselier. J.M. Meulenhoff, 1916

Dam, J.J.M. van, ‘Jantje Kaas en zijn jongens’. In: Tijdschrift voorIndische taal-, land- en  volkenkunde 82 (1942), afl. 1, p. 62-209. 

Dames, G.W.T., Oom Ambon van het K.N.I.L. Eigen beheer, 1954.

Däubler, Karl, Die Grundzügen der Tropenhygiene, J.F. Lehmann, 1895

Stevens, H, Stoopman, J. Verhoeven, P., De laatste Batakkoning, koloniale kroniek in documenten  1883 – 1911. Museum Bronbeek, 2010.

Dolk (red.) Liesbeth, Atjeh. De verbeelding van een koloniale  oorlog. Bert Bakker, 2001.

Douwes, P.L., Herinneringen aan Atjeh. Douwes. Getypte tekst, bibliotheek Bronbeek, 2001. 

Dröge, Philip, Pelgrim. Spectrum, 2017.

Eckert, Edwin, Erlebnisse eines Deserteurs der holländischen  Kolonial-Armee in Ost-Indien.  Kommissionsverlag der A.-G Neuenschwander’sche Buchhandlung, 1912.

Elands, M., met medewerking van M.P. Bossenbroek, Harderwijk  als militaire stad en de  geschiedenis van 4 Divisie. Den Haag,  Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke  Landmacht, 1994. 

Fasseur, Cees, De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen. Bakker, 1995.

Fasseur, Cees, Indischgasten. Bakker, 1997.

Franke, S., Jan Fuselier. N.V. de Arbeiderspers, 1934.

Geerke, H.P., Onder van Heutsz. J.M. Meulenhoff, 1928.

Geerts, G.A., Een luitenant in Atjeh. Getypte tekst, bibliotheek Bronbeek, 2006.

Gera, J., ‘(Anti-)Koloniale tekststrategieën in Tjoet Nja Din (1948)’  in: Acta Neerlandica 5, 2007. 

Graaf, H. de, De herinneringen van een oud-strijder. Boekhandel en  Drukkerij Oranje, 1938.

Groen, P.H.M., ‘Kazerneconcubinaat in het KNIL’ in: Militaire Spectator, jaargang 178,  nummer 3, 2009. 

Harmanny, A., ‘Een 'voorbeeldloze tuchtiging'. Het militaire optreden van Karel van der  Heijden in Atjeh, 1879’ in: Mars et Historia, Nederlandse Vereniging voor Militaire  Historie, jaargang 43, 2009, nr. 3.

Harpen, N. van (samensteller), Generaal Van der Heijden-Album. Uitgave van de  Amsterdamsche Courant, 1896.

Heinzen, Karl P., Reise eines teutschen Romantikers nach Batavia. Friedrich Bassermann, 1845.

Herfkens, J.W.F., Oost-Indische krijgsgeschiedenis. III De Atjèh-Oorlog van 1873 tot 1896. De  Koninklijke Militaire Academie, 1905.

Hertog, H. den, De militair-geneeskundige verzorging in Atjeh 1873  – 1904. Thesis Publishers  1991.

Heshesius, C.A, Soldaten van de Kompenie KNIL 1830-1950. De Haan, 1986.

Heurn, F.C. van, De olifanten van Sumatra. Drukkerij Gerretsen,1929.

Hoessin, Mohammed, De Nederlandse begraafplaats "Peutjoet"onthult de geschiedenis van de  heldenmoed van het Atjehse Volk. Stichting Welzijn Werkers Departement van  Voorlichting Vertegenwoordiging Atjeh, 1972. 

Hoëvell, W.R. Van, Eene epidemie op Java en de cholera in Nederland, P.N. van Kampen, 1849.

Hooijer, G.B., De verlaten posten in Groot-Atjeh. De erven F. Bohn, 1898. 

Hotz, G.D.E.J., Beknopt geschiedkundig overzicht van den Atjèh-oorlog. De Koninklijke Militaire  Academie, 1924.

Jacobs, Julius, Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. E.J. Brill, 1894.

Jacobs, J.R., Te velde en in het garnizoen. G.J. Slothouwer, 1900.

Jaeger, W., Erinnerungen eines indischen Offiziers. Eckardt, 1895. 

Jaeger, W., Van oorlog en vrede, eerste bundel. A.M. van den  Broecke, 1896.

Kauffmann, C.P.J., Memorie aangaande de zaak Kauffmann, gep.Kapitein, gewezen beheerder der  dwangarbeiders te Atjeh en onderhoorigheden. Grivel & Co.,1882.

Kempees, J.C.J., De tocht van Overste Van Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden. J.C.  Dalmeijer, 1905.

Kersemakers, Juul, Het meedogenloze optreden van kapitein Hans Christoffel in de Atjehoorlog.  Bachelor thesis, Faculty of Humanities Theses, Universiteit Utrecht, 2016. 

Kielstra, E.B., Onder Atjehers. De erven F. Bohn, 1885.

Kitzen, Martijn, Oorlog onder de mensen. Ambo ӏ Anthos, 2016.

Klein Nagelvoort, John, Toean Stammeshaus. LM Publishers, 2019.

Kruisheer, A., Atjeh ‘96. N. V. Boekhandel Visser & Co, 1913.

Lamster, J.C., J.B. van Heutsz. P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1945.

Lang, Jan de, Dienaar van koloniaal Nederland: Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann (1870 -  1935). Bakker, 2011.

Langeveld, Herman, Dit leven van krachtig handelen, Hendrikus Colijn 1869 – 1944. Balans,  1998. 

Lanzing, Fred, Soldaten van smaragd. Augustus, 2005.

Lanzing, Fred, Gerucht op de wind. Conserve, 2002.

Lanzing, Fred, ‘Snouck Hurgronje, schrijver’ in: Indische Letteren,  jaargang 16, 2001. 

Lanzing, Fred, De Nisero-affaire. Augustus, (cop.) 2009.

Leendertz, C.J., Van Atjeh’s stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. K. van der  Zande, 1890. 

Lezer, Leo, Cantinevertellingen. Uitgeverij L.A. Lezer, 1950. 

Loo, Vilan van de, J.B. Van Heutsz, nota Geheim 1903 en de Atjeh-rel in 1908. De Clerq Zubli,  2017.

Loo, Vilan van de, Uit naam van de majesteit. Het leven van J. B. Van Heutsz 1851 – 1924. Prometheus, 2020.

Loudon, James; Boels, Henk; Jong, Janny de, Eer en Fortuin. De Bataafsche Leeuw, 2003.

Maas, Nicole, Voilà la guerre!. Masterscriptie, Universiteit Leiden,  2016.

Meer Mohr, Marie van der, Twee brieven aan zijn vader. Uit het privéarchief Van der Meer  Mohr. 

Miles, Indische herinneringen uit den Van Heutsz-tijd, deel I.  Uitgegeven door het  hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang, 1931.

Miles, Indische herinneringen uit den Van Heutsz-tijd en andere verhalen, deel II. Uitgegeven door  het hoofdbestuur der  Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang, 1933.

Mooij, C. de, Herinneringen aan mijn verblijf in Atjeh. Seperaatafdruk uit het Nederl. Militair  Geneeskundig Archief, 1880. 

Nicloe, H.A.A., Beri-Beri te Atjeh. H. M. Van Dorp & Co., 1887.

Nicloe, H.A.A., Open brieven aan den Heer G. F. W. Borel, ... naar aanleiding van zijn boek: Onze  vestiging in Atjeh. De Groot, Kolff & Co. 1879. 

Nieuwenhuis, C., De expeditie naar Samalanga. Van Holkema & Warendorf, 1901

Nijgh, Henricus; bezorgd en ingeleid door Herman Stapelkamp,  Oorlog in Atjeh. Walburg  Pers, 2010.

Oehmke, T.R.L., Waar kris en klewang dreigden. N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij., 1936. 

Pabst, J.C., Overzicht van de Krijgsverrichtingen in Groot-Atjèh van 1873 tot 1899. De  Koninklijke Militaire Academie, 1924.

Poortman, Jaak Henri, Voor den oost-Indiën en Batavia getekend. Boekscout, 2019.

Prell, A., Ge-eft acht!. Van Holkema & Warendorf, 1893.

Prell, A., Taptoe!. Van Holkema & Warendorf, 1904.

Prieckaerts, Luuk, Excessief geweld tijdens de Atjeh-oorlog. Bachelor  thesis, Universiteit  Utrecht, 2016.

Reid, Anthony, The Contest for North Sumatra. University of Malaya Press; London : Oxford  University Press, 1969.

Rep, Jelte, Atjeh Atjeh!. De Prom, cop. 1996.

Schmidt, H.J., Op bezoek bij een Atjehschen Salomo. J.H. de Bussy, 1937.

Schoemaker, J.P., Schetsen uit den Atjeh oorlog. W.P. Van Stockum  & Zoon, 1887.

Schoemaker, J.P., Schetsen uit den Atjeh oorlog, tweede bundel. W.P. Van Stockum & Zoon,  1890.

Scholte, Lin; met een biografische inleiding door Vilan van de Loo, Verzamelde romans en  verhalen. Stichting Tong Tong, 2007. 

Sofyan, Ismail, Perang Kolonial Belanda di Aceh/The Dutch colonial war in Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997.

Schütz, Raymund, De ballingschap van Habib Abdul Rachmann. Leiden University, 2010.

Stammeshaus, F.W., Eens en voor altijd Atjeh. Centraal Venster, 1977.

Székely-Lulofs, M.H., De hongertocht. Conserve, 1992.

Székely-Lulofs, M.H., Tjoet Nja Din. Thomas & Eras, 1985.

Stolwijk, Anton, Atjeh. Prometheus, 2016. 

Terbeest, G.J.B.H, Atjeh-herinneringen. W.P. Van Stockum & Zoon, 1933.

Vanvugt, Ewald, Roofstaat. Nijgh &Van Ditmar, 2016. 

Veer, Paul van 't, De Atjeh-oorlog, De Arbeiderspers, 1980.

Velsing, M.T.; co-auteur J.C. Quast, Mijn Atjeh-ervaringen 1898 - 1920, gevolgd door Atjehse  intrigues (katjo 2) en de geschiedenis van Teukoe Bin Pekan. Getypte tekst, bibliotheek Bronbeek, 1991. 

Vethake, J., Waarheid en verdichtsel. Gebroeders van der Hoek, 1913.

Visker, D.A., Totok in Tjimahi, Moesson, 1985.

Vorster, P.G.M., Oom Piet zijn militaire levensloop. Het dagboek van een militair rond 1870. Van  Keulen, 1998.

Vries, Gijsbert de, Dimin de dwangarbeider. W. van Hoeve, 1948.

Vries, Gijsbert de, Pang Paneu de Toenonger. W. van Hoeve, 1948

Wekker, Hoe beschaafd Nederland in de twintigste eeuw vrede en orde  schept op Atjeh.  Overdrukken uit het Haagse dagblad "de Avondpost", Avondpostdrukkerij, 1907.

Westerneng, Remmert, Klewang en Koran, Brave New Books, 2017. 

Wijk, G.O. van, Naar Atjeh en terug. Elsevier, 1894. 

Zentgraaff, H.C., Atjeh. De Unie, 1940